خدمات کانون هوانوردی ایران

شرایط عضویت در کانون بین المللی هوانوردی ایران

بنام خدا شرایط عضویت در کانون هوانوردی ایران نمایندة فدراسیون بین المللی هوانوردی (FAI) و هزینه های مربوطه جهت عضویت، صدور کارتها وBadge  های مختلف در رشتة Paragliding & Hang Gliding            IPPI ( یک ساله )   Card   NAC   ( یک ساله ) عضویت  گواهینامه    License           مدارک مورد نیاز هزینه   مدارک مورد […]