مراجعان گرامی توجه داشته باشند که برای دریافت مدارک بین المللی FAI ابتدا باید عضو کانون هوانوردی ایران باشند .