• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
    توجه » حجم فایل ارسالی حداکثر دو مگابایت «
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
    توجه » حجم فایل ارسالی حداکثر دو مگابایت «
  • با تایید این گزینه اعلام مینمایم قوانین مسابقه را از بخش قوانین مسابقات هواپیمای مدل وب سایت iranaviation.org مطالعه کرده و خود را ملزم به اجرای آن میدانم .
  • قیمت: 65,000 تومان
  • 0 تومان