فهرست لحظه ای افرادی که تا این لحظه در رویداد ثبت نام کرده اند :

نام و نام خانوادگی :
امیرحسین محمدی
شهاب پرهیزکار
ارش معتمدی
سعید رحیمی
محمدامین محمدی زاده
رامين خزاعي
محمد عرفان معتمدی
محمد علی معتمدی
شهاب زيرك سار
متین خانلو
احمدرضا اسرافیلی
آرمین خانلو
محمدرضا ابراهیمی
احسان مرشدی