فهرست لحظه ای افرادی که تا این لحظه در رویداد ثبت نام کرده اند :

نام و نام خانوادگی :
سعید رحیمی
محمدامین محمدی زاده
سعید رحیمی
رامين خزاعي
محمد عرفان معتمدی
محمد علی معتمدی
شهاب زيرك سار
متین خانلو
احمدرضا اسرافیلی
آرمین خانلو
محمدرضا ابراهیمی
احسان مرشدی